KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Absolwenci kursu otrzymują przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy, rzemiośle, gospodarstwach rolnych

  • Łączna liczba godzin – 80
  • Czas trwania kursu ~ 5 tygodni
  • Koszt kursu – 800,00 zł (przy minimum 10 osób w grupie)
  • Absolwenci kursu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” – druk zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.


Podstawa prawna
1. Art. 51 ust. 1, art. 117 ust. 5, art. 120 ust. 4, art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).
Zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdza kurator oświaty, a kurs obejmuje łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

JESTEM ZAINTERESOWANY KURSEM

Proszę o kontakt
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

przy zbieraniu danych osobowych w procesie rekrutacji do Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 21
  2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych z którym kontaktować się można poprzez: e-mail: ido@bckuipbielsko.pl, tel. 33 8140979 w. 2040
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody oraz przepisów prawa – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz. 59 ze zmianami).
  4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji w której Pan/Pani bierze udział. Konsekwencją ich niepodania jest odmowa przyjęcia do BCKUiP.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.