technik mechanik

ZAWÓD: TECHNIK MECHANIK

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Gdzie się nie obejrzeć towarzyszą nam w życiu maszyny. Praktycznie każda zawiera w sobie elementy mechaniczne i przy ich konstruowaniu, produkcji i naprawie uczestniczy mechanik. Stary to zawód o bardzo długiej tradycji, jeden z najstarszych w historii przemysłu.
Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest  bardzo obszerny i zróżnicowany. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.
Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi. Zakres przyszłych zadań zawodowych jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania.

Technik mechanik zdobywa kwalifikacje do:
. organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń,
. wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,
. wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,
. wymieniania zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów w
maszynach  i urządzeniach,
. opracowywania dokumentacji technicznej,
. projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji
części maszyn i urządzeń.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zawód technik mechanik jest zawodem szeroko profilowym.. Absolwenci tego kierunku zatrudniani są w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

Od kandydatów na techników mechaników wymaga się:

 • umysłu ścisłego,
 • uzdolnień mechanicznych, matematycznych i fizycznych,
 • kreatywności technicznej,
 • otwartości na wiedzę interdyscyplinarną (znajomość wielu dziedzin: mechaniki, elektroniki, sterowania, oprogramowania).
 • uzdolnień technicznych i manualnych,
 • wyobraźni przestrzennej

Ważna jest również umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów

CYKL  KSZTAŁCENIA  I REALIZOWANE  PRZEDMIOTY:

Jeśli wybierzesz zawód technik mechanik twoja nauka w szkole będzie trwała 3 lata. Będziesz mógł zdać maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących takich jak:język polski, matematyka, język angielski, historia, geografia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, będziesz zgłębiał tajniki:

 • podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń
 • technologii mechanicznej
 •  maszynoznawstwa
 • układów sterowania i regulacji
 • eksploatacji maszyn i urządzeń
 • organizacja i bezpieczeństwo pracy
 • pracowni technicznej
 • zajęć specjalizacyjnych

EGZAMIN ZAWODOWY I TYTUŁ ZAWODOWY:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika mechanika.
Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Na egzaminie będą sprawdzane tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardach wymagań dla tego zawodu.

Do egzaminu może przystąpić absolwent, który ukończył szkołę i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły.

W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł technika mechanika
i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.
Europass nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Po zakończeniu kształcenia możesz dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz podwyższać kwalifikacje  w tym zawodzie poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach takich jak np.budownictwo, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, transport.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Techników mechaników potrzebują wszystkie dziedziny gospodarki, jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo.
Duże możliwości zatrudnienia mają technicy, którzy oprócz wiedzy kierunkowej wykazują dobrą znajomość języków obcych, co jest związane ze współpraca i kooperacja z innymi krajami.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w:

 • dużych i małych zakładach produkcyjnych
 • małych zakładach rzemieślniczych wszystkich gałęzi przemysłu
 • firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych,

jako konserwator maszyn i urządzeń, kontroler techniczny i innych stanowiskach